ආදර්ශ සිංහල ලේඛණ

සියබස් වෙබ් අඩවිය සිංහල යුනිකෝඩ් හඳුනා ගැනීමට? මෙහි පැමිණෙන ඔබ සාදරයෙන් පිළි ගනී!
මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන ප්‍රධාන දේශීය භාෂා මෙන් ම රාජ්‍ය භාෂා වන සිංහල හා ‍දමිළ භාෂාවන් පරිගණක සඳහා භාවිතා කළ හැකි අයුරු පිළිබඳ? තොරතුරු, උපදෙස් මෙන්ම ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන මෘදුකාංග ද ඔබට පිරිනමයි.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • As root/superuser, run:

  apt-get install ttf-sinhala-lklug ibus im-switch ibus-m17n m17n-db m17n-contrib
 • From your user account (i.e. not root) run:

  rm -f ~/.xinput.d/* ; im-switch -z all_ALL -s ibus
 • Logout and login again. Environment variables need to be set/updated (NO NEED TO REBOOT)

 • From your user account (i.e. not root) select your keyboard layouts by running:

  ibus-setup

 

 

 • As root/superuser run:

  yum groupinstall sinhala-support
 • From your user account (i.e. not root), select and configure the Input Method by running:

  im-chooser

 

 • As root/superuser, run:

  apt-get install ttf-sinhala-lklug ibus im-switch ibus-m17n m17n-db m17n-contrib 
  language-pack-si-base
 • From your user account (i.e. not root) run:

  rm -f ~/.xinput.d/* ; im-switch -z all_ALL -s ibus
 • Logout and login again. Environment variables need to be set/updated (NO NEED TO REBOOT)

 

 http://sinhala.sourceforge.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaIE1.0.exe
 
 

This pack enables Sinhala in Microsoft Internet Explorer 6.

It does not work with older versions of Internet Explorer, or with other browsers.

Download the software by selecting the link below, and then run the file with Administrator privileges.

If a page does not display properly in IE6, select:

View -> Encoding -> Unicode (UTF-8)

You can select your default font by going to:

Tools -> Internet Options -> Fonts

selecting "Language Script" as Sinhala, and then clicking on the font you want to use as default.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
For Ms Windows XP Service Pack 2
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamilKit_XP.exe
For Ms Windows XP Service Pack 3
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamilKit_XP_SP3.exe
 
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamil_Kit_Userguide.pdf
 
http://www.microsoft.com/windowsxp/sp2/default.mspx

back to top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siyabas.lk/files/VistaQuickFix.exe
 

back to top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamil_IME_Setup.exe

back to top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamil_IME_Setup.exe

back to top